Հարցազրույցներ

«Կյանքը մարդուն դարձնում է վազող մեխանիզմ, իսկ ինքնամեկուսացումը ներկայի վրա կենտրոնանալու լավ հնարավորություն է» «Մասնագիտական պատրաստվածության, քաղաքական գիտակցության, էթիկայի, երբեմն նաև էսթետիկայի մեծ դեֆիցիտ կա» «Պետությունը ոչ թե պետք է պարտքով փող տա, այլ ծախսերի մի մասն ուղղակի իր վրա վերցնի» «Քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­նե­րը պար­զա­պես պայ­քա­րում են իրար դեմ, մինչ­դեռ նրանք պետք է պայ­քա­րե­ին Հա­յաս­տա­նի ապա­գա­յի հա­մար» «Վար­կա­վոր­ման ինս­տի­տու­տի սխալ կի­րառ­ման պա­րա­գա­յում մեծ է հա­վա­նա­կանու­թյու­նը, որ մեր ֆի­նան­սա­կան հա­մա­կար­գը կվտանգ­վի» «Քա­ղա­քա­կան հա­մա­կար­գը խարխլ­ված է, չու­նենք զսպում­նե­րի և հա­կակ­շիռ­նե­րի հա­մա­կարգ» «Վերից վար իրենց տեղում չեն. այսօր առավել քան տեսանելի է կարևորագույն ոլորտների կառավարման անտեղյակությունը» «Ադրբեջանն այս ժամանակահատվածում ևս փորձ է անում սեփական ձախողումները կոծկել սահմանային լարվածությամբ». սահմանային լարվածությամբ» Դմիտրի Աթբաշյան. «Այս իրավիճակում մենք առավել քան ունենք ազգային փոխադրող ունենալու կարիքը» «Դադարը հնարավորություն տվեց վեր հանել մեզ մոտ առկա իրական հիմնախնդիրները» Մեր կրթա­կան հա­մա­կար­գը պատ­րա՞ստ էր հե­ռա­վար ուսուց­մա­նը. ման­րա­մաս­նում է փոր­ձա­գե­տը. «Անհրաժեշտ է բո­լոր ռիս­կե­րը հաշ­վի առ­նել. ֆորս մա­ժո­րը պետք է բո­լո­րի վրա տա­րած­վեր» Քա­ղա­քա­գետ. «Իշ­խա­նու­թյուն­ները պետք է ավե­լի զուսպ լի­նեն, ըմբռ­նու­մով մո­տե­նան հա­սա­րա­կու­թյան պա­հանջ­նե­րին ու լսեն ընդ­դի­մու­թյա­նը» «Ոչինչ փո­խել չենք կա­րող, ան­հիմն վա­խե­նա­լու փո­խա­րեն ավե­լի լավ է վեր­լու­ծենք մեր կյան­քը» «Լավ կլի­ներ, եթե փո­խօգ­նու­թյան և հա­մախմբ­վե­լու կա­րո­ղու­թյու­նը դրսև­որ­վեր նաև առօ­րյա­յում, այլ ոչ մի­այն ճգնա­ժա­մե­րի դեպ­քում» Գա­գիկ Մա­կա­րյան. «Առա­ջարկ­վող մո­դե­լը պետք է վե­րա­նա­յել. հա­զա­րա­վոր ըն­կե­րու­թյուն­նե­րի այն հա­սա­նե­լի չի լի­նե­լու» «Չեղարկումները շատացել են ու հասել անգամ մինչև հունիս». տուրիզմի հայկական ֆեդերացիան առաջարկներ ունի «Այսօրվա դրությամբ ամենալուրջ խնդիրը քաղաքական համակարգի ադեկվատության հարցն է» «Սննդի հար­ցում մեզ սահ­մա­նա­փա­կե­լու ժա­մա­նա­կը չէ, օր­գա­նիզ­մը պետք է ապա­հո­վենք հա­մա­պա­տաս­խան վի­տա­մին­նե­րով» «Կհաս­կա­նանք՝ իշ­խա­նու­թյու­նը որ­քա­նո՞վ է պատ­րաս­տա­կամ լսել այն, ինչ պետք է, և ոչ թե այն, ինչն իրենց է անհ­րա­ժեշտ» «Նմա­նա­տիպ ցնցում­նե­րը ձև­ա­վո­րում կամ վե­րա­ձև­ա­վո­րում են աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան ու տնտե­սա­կան իրո­ղու­թյուն­նե­րը» «Ոչ հա­մա­չափ սահ­մա­նա­փա­կում­ներ են դրվում թե՛ լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րի, թե՛ ֆի­զի­կա­կան ան­ձանց վրա» «Հու­սով եմ՝ այս փոր­ձան­քից ավե­լի իմաս­տնա­ցած դուրս կգանք» Վի­ճա­կը պետք է հա­վա­սա­րակշ­ռել և բե­կում­նա­յին տարր մտցնել. հա­կաճգ­նա­ժա­մա­յին 7 հիմ­նա­կան քայլ՝ տնտե­սա­գե­տից «Տնտե­սու­թյու­նը մենք բո­լորս ենք.հար­ցե­րը պետք է դի­տար­կենք ընդ­հա­նուր կոմպ­լեք­սի մեջ» «Մար­դիկ պետք է իրենք իրենց տրա­մադ­րու­թյու­նը բարձ­րաց­նեն, տար­բեր կերպ բա­վա­րա­րեն շփման պա­հանջ­մուն­քը» Մե­նա­կի հո­գե­վի­ճա­կը, հա­մախմ­բումն ու ժո­ղովր­դին ճա­նա­չե­լու խնդի­րը Ճգնա­ժա­մա­յին կա­ռա­վար­ման նրբու­թյուն­նե­րը. մար­տահ­րա­վեր, որը կա­րող է հնա­րա­վո­րու­թյուն դառ­նալ «Ան­հիմն կեր­պով աշ­խա­տան­քից ազատ­ված­նե­րը կա­րող են դա­տա­կան կար­գով վե­րա­կանգ­նել իրենց իրա­վունք­նե­րը» «Քա­ղա­քա­ցի­նե­րի հա­մար հո­գե­բա­նա­կան պաշտ­պան­վա­ծու­թյու­նը շատ կա­րև­որ է»
Լրահոս
Ամենաընթերցվածները